Baden-Würt­tem­berg:

Gün­ter Manogg
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Straf­recht
Kanz­lei Manogg & Bör­ner
Sin­gen

 

Bay­ern:

Ana Maria Fili­mon
Rechts­an­wäl­tin / Fach­an­wäl­tin für Straf­recht
Mün­chen

 

Ber­lin:

Chris­ti­an Tümm­ler
Rechts­an­walt
c/o Rechts­an­wäl­te Tümm­ler · Wes­ser · Lenz
Ber­lin

 

Bran­den­burg:

Mari­on Köh­ler
Rechts­an­wäl­tin, Fach­an­wäl­tin für Straf­recht, Fach­an­wäl­tin für Arbeits­recht
Kanz­lei Köh­ler, Frankfurt/Oder

 

Bre­men:

Tim Loren­zen
Rechts­an­walt
c/o Heber­ling und Kel­ler Rechts­an­wäl­te
Bre­men

 

Ham­burg:

Horst Höl­ter
Rechts­an­walt / Fach­an­walt für Straf­recht / Fach­an­walt für Arbeits­recht
Ham­burg

 

Hes­sen:

Mar­kus A. Leon­hardt
Rechts­an­walt
c/o LLS LEONHARDT SPÄNLE SCHRÖDER
Frank­furt

 

Mecklenb.-Vorpommern:

N.N.

 

Nie­der­sach­sen:

Dr. Nata­scha Sey­fi
Rechtsanwältin/Fachanwältin für Straf­recht
Han­no­ver

 

Nord­rhein-West­fa­len:

Bernd — R. Eich­holz
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Strafrecht/
Fach­an­walt für­Fa­mi­li­en­recht
c/o LEGS Rechts­an­wäl­te und Steu­er­be­ra­ter
Düs­sel­dorf

 

Rhein­land-Pfalz:

Kat­ja Kosi­an
Rechts­an­wäl­tin, Fach­an­wäl­tin für Straf­recht
Lud­wigs­ha­fen

 

Saar­land:

Wolf­gang Pan­ter
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Straf­recht
Kirkel/Homburg

 

Sach­sen:

Jörg Neu­ber
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Straf­recht
c/o BSKP Dr. Broll, Dr. Seid, Kauf­mann & Pat­ner
Frei­berg

 

Sach­sen-Anhalt:

Hol­ger Glä­ser
Rechts­an­walt
Bit­ter­feld-Wol­fen

 

Schles­wig-Hol­stein:

Chris­ti­an Schu­ma­cher
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Strafrecht/
Fach­an­walt für Steu­er­recht
c/o Prehn Thür­mann Rechts­an­wäl­te-Part­ner­schaft
Lübeck

 

Thü­rin­gen:

Ste­phan Lam­pe
Rechts­an­walt
Erfurt