Baden-Würt­tem­berg:

Gün­ter Manogg
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Strafrecht
Kanz­lei Manogg & Börner
Singen

 

Bay­ern:

Ana Maria Filimon
Rechts­an­wäl­tin / Fach­an­wäl­tin für Strafrecht
München

 

Ber­lin:

Chris­ti­an Tümmler
Rechtsanwalt
c/o Rechts­an­wäl­te Tümm­ler · Wes­ser · Lenz
Berlin

 

Bran­den­burg:

Mari­on Köhler
Rechts­an­wäl­tin, Fach­an­wäl­tin für Straf­recht, Fach­an­wäl­tin für Arbeitsrecht
Kanz­lei Köh­ler, Frankfurt/Oder

 

Bre­men:

Tim Loren­zen
Rechtsanwalt
c/o Heber­ling und Kel­ler Rechtsanwälte
Bremen

 

Ham­burg:

Horst Höl­ter
Rechts­an­walt / Fach­an­walt für Straf­recht / Fach­an­walt für Arbeitsrecht
Hamburg

 

Hes­sen:

Mar­kus A. Leonhardt
Rechtsanwalt
c/o LLS LEONHARDT SPÄNLE SCHRÖDER
Frankfurt

 

Mecklenb.-Vorpommern:

N.N.

 

Nie­der­sach­sen:

Dr. Nata­scha Seyfi
Rechtsanwältin/Fachanwältin für Strafrecht
Hannover

 

Nord­rhein-West­fa­len:

Bernd — R. Eichholz
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Strafrecht/
Fach­an­walt fürFamilienrecht
c/o LEGS Rechts­an­wäl­te und Steuerberater
Düsseldorf

 

Rhein­land-Pfalz:

Kat­ja Kosian
Rechts­an­wäl­tin, Fach­an­wäl­tin für Strafrecht
Ludwigshafen

 

Saar­land:

Wolf­gang Panter
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Strafrecht
Kirkel/Homburg

 

Sach­sen:

Jörg Neu­ber
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Strafrecht
c/o BSKP Dr. Broll, Dr. Seid, Kauf­mann & Patner
Freiberg

 

Sach­sen-Anhalt:

Hol­ger Gläser
Rechtsanwalt
Bitterfeld-Wolfen

 

Schles­wig-Hol­stein:

Chris­ti­an Schumacher
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Strafrecht/
Fach­an­walt für Steuerrecht
c/o Prehn Thür­mann Rechtsanwälte-Partnerschaft
Lübeck

 

Thü­rin­gen:

Ste­phan Lampe
Rechtsanwalt
Erfurt